12.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 408/58


Prasība, kas celta 2018. gada 21. septembrī – Lupu/EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (“Djili DS”)

(Lieta-T-558/18)

(2018/C 408/75)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Victor Lupu (Buharesta, Rumānija) (pārstāvji: P. A. Acsinte, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Dulovo, Bulgārija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Djili DS” reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 8 404 551

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2018. gada 5. jūnija lēmums lietā R 2391/2017-5

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

apmierināt iebildumu, kas iesniegts pret reģistrācijai pieteiktās preču zīmes reģistrāciju (Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 8 404 551), un/vai atcelt/atzīt par spēkā neesošu reģistrāciju.

Izvirzītie pamati:

Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 1. protokola 1. panta un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. panta pārkāpums;

Komisijas Regulas (EK) Nr. 2868/95 (1995. gada 13. decembris), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, 20. noteikuma 7. punkta a) un c) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas (EK) Nr. 207/2009 53. panta 2. punkta c) un d) apakšpunkta pārkāpums saistībā ar prasītāja autortiesībām uz “Djili”, kas uzrakstīts ar sarkaniem burtiem uz zila iepakojuma ar papagaiļa attēlu, iepakojuma attēlu, un saistībā ar prasītāja tiesībām izmantot tirdzniecības nosaukumu saistībā ar precēm Eiropas Savienības Tiesa sprieduma lietā C-17/06 “Celine” nozīmē.