12.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 408/58


2018 m. rugsėjo 21 d. pareikštas ieškinys byloje Lupu / EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

(Byla T-558/18)

(2018/C 408/75)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovas: Victor Lupu (Bukareštas, Rumunija), atstovaujamas advokato P. A. Acsinte

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Dulovas, Bulgarija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Djili DS“ registracijos paraiška – Registracijos paraiška Nr. 8 404 551

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. birželio 5 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2391/2017-5

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

patenkinti protestą dėl prekių ženklo registracijos ženklo, dėl kurio pateikta paraiška, (ESPŽ paraiška 8 404 551) ir (arba) panaikinti registraciją (ją pripažinti negaliojančia).

Pagrindai, kuriais remiamasi

Europos žmogaus teisių konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio ir Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio pažeidimas;

1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, 20 taisyklės 7 dalies a ir c punktų pažeidimas;

Reglamento (EB) Nr. 207/2009 53 straipsnio 2 dalies c punkto, kiek tai susiję su ieškovo autorių teise į ant „Djili“ pakuotės esant į atvaizdą, kuriame šis žodis parašytas raudonos spalvos raidėmis mėlynos spalvos fone, ir kuriame yra pavaizduota papūga, ir kiek tai susiję su ieškovo teisėmis naudoti prekės ženklo pavadinimą produktams, kaip tai suprantama pagal Žmogaus Teisių Teismo sprendimą byloje C-17/06 „Celine“, pažeidimas.