26.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 427/90


18. septembril 2018 esitatud hagi – Medrobotics versus EUIPO (See More. Reach More. Treat More.)

(Kohtuasi T-555/18)

(2018/C 427/118)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Medrobotics Corp. (Raynham, Massachusetts, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid B. Bittner ja U. Heinrich)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi See More. Reach More. Treat More. taotlus – registreerimistaotlus nr 17 205 055

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 18. juuli 2018. aasta otsus asjas R 463/2018-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.