26.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 427/90


Жалба, подадена на 18 септември 2018 г. — Medrobotics/EUIPO (See More. Reach More. Treat More.)

(Дело T-555/18)

(2018/C 427/118)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Medrobotics Corp. (Рейнхем, Масачузетс, Съединени американски щати) (представители: B. Bittner и U. Heinrich, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: Заявка за регистрация на марка на Европейския съюз „See More. Reach More. Treat More.“ — Заявка за регистрация № 17 205 055

Обжалвано решение: Решение на втори апелативен състав на EUIPO от 18 юли 2018 г. по преписка R 463/2018-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета