26.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 427/84


Acțiune introdusă la 14 septembrie 2018 – Teeäär/BCE

(Cauza T-547/18)

(2018/C 427/111)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Raivo Teeäär (Tallinn, Estonia) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (BCE)

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

Anularea deciziei Comitetului executiv al BCE din 27 februarie 2018 prin care a fost respinsă cererea reclamantului de asistenţă pentru tranziţia către o carieră în afara BCE;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei Comitetului executiv din 3 iulie 2018 de respingere a căii de atac speciale formulate de reclamant împotriva deciziei Comitetului executiv din 27 februarie 2018;

acordarea de despăgubiri reclamantului pentru prejudiciul material pretins suferit, constând în pachetul financiar de asistenţă în tranziţia carierei, estimat la suma de 101 447 de euro, majorată cu dobânzi de întârziere calculate la rata principală de refinanțare aplicată de Banca Centrală Europeană, la care se adaugă 3 puncte procentuale pe an;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă patru motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe nelegalitatea articolului 2.3.1 din Regulamentul BCE privind personalul, în măsura în care acest articol ar încălca principiul egalităţii de tratament şi principiul proporţionalităţii; decizia contestată este, în plus, afectată de o eroare vădită de apreciere.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe nelegalitatea articolului 2.3.1 din Regulamentul BCE privind personalul, în măsura în care acest articol ar institui o discriminare bazată pe vârstă şi ar încălca astfel articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi articolul 2 şi articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2000/78 (1).

3.

Al treilea motiv întemeiat, cu titlu subsidiar, pe faptul că decizia contestată este nelegală ca urmare a unei erori vădite de apreciere şi a încălcării obligaţiei de diligenţă.

4.

Al patrulea motiv întemeiat, cu titlu subsidiar, pe încălcarea articolului 2.3.1 din Regulamentul BCE privind personalul.


(1)  Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO L 303, p. 16, Ediţie specială, 05/vol. 6, p. 7).