26.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 427/84


Prasība, kas celta 2018. gada 14. septembrī – Teeäär/ECB

(Lieta T-547/18)

(2018/C 427/111)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Raivo Teeäär (Tallina, Igaunija) (pārstāvis: L. Levi, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (ECB)

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt ECB Valdes 2018. gada 27. februāra lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītāja lūgums piešķirt pabalstu karjeras maiņai ārpus ECB;

ciktāl nepieciešams, atcelt Valdes 2018. gada 3. jūlija lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītāja sūdzība par Valdes 2018. gada 27. februāra lēmumu;

piespriest atlīdzināt par labu prasītājam tam nodarīto mantisko kaitējumu, kuru veido karjeras maiņas finansiālais atbalsts 101 447 EUR apmērā, kam tiek pieskaitīti nokavējuma procenti atbilstoši Eiropas Centrālās bankas likmei, ko piemēro tās galvenajām refinansēšanas operācijām ar trīs procentu punktiem gadā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ECB Civildienesta noteikumu 2.3.1. pants esot prettiesisks, jo ar to tiekot pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes un samērīguma princips; apstrīdētajā lēmumā arī esot pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ECB Civildienesta noteikumu 2.3.1. pants esot prettiesisks, jo ar to tiekot īstenota diskriminācija pēc vecuma, tādējādi pārkāpjot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantu un Direktīvas 2000/78 (1) 2. pantu un 6. panta 1. punktu.

3.

Ar trešo pamatu pakārtoti tiek apgalvots, ka apstrīdētais lēmums esot prettiesisks, jo tajā esot pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā un neesot ievērots rūpības pienākums.

4.

Ar ceturto pamatu pakārtoti tiek apgalvots, ka esot pārkāpts Civildienesta noteikumu 2.3.1. pants.


(1)  Padomes Direktīva 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV 2000, L 303, 16. lpp.).