26.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 427/84


Kanne 14.9.2018 – Teeäär v. EKP

(Asia T-547/18)

(2018/C 427/111)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Raivo Teeäär (Tallinna, Viro) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan EKP:n johtokunnan 27.2.2018 tekemän päätöksen, jolla hylättiin kantajan hakemus tuesta siirtymiselle uudelle uralle EKP:n ulkopuolella

tarvittaessa kumoamaan EKP:n johtokunnan 3.7.2018 tekemän päätöksen, jolla hylättiin kantajan erityinen valitus EKP:n johtokunnan 27.2.2018 tekemästä päätöksestä

myöntämään kantajalle korvausta hänelle väitetystä aineellisesta vahingosta, jonka määräksi arvioidaan 101 447 euroa viivästyskorkoineen, jotka lasketaan Euroopan keskuspankin perusrahoitusta koskevan korkokannan mukaan korotettuna kolmella prosenttiyksiköllä

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste koskee sitä, että EKP:n henkilöstösääntöjen 2.3.1 artikla on lainvastainen, koska sillä loukataan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta, ja lisäksi riidanalaiseen päätökseen liittyy ilmeinen arviointivirhe.

2.

Toinen kanneperuste koskee henkilöstösääntöjen 2.3.1 artiklan lainvastaisuutta, koska sillä syrjitään iän perusteella ja se on siten Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan ja direktiivin 2000/78 (1) 2 artiklan ja 6 artiklan 1 kohdan vastainen.

3.

Kolmannessa kanneperusteessa väitetään toissijaisesti, että riidanalainen päätös on lainvastainen, koska siihen liittyy ilmeinen arviointivirhe ja huolenpitovelvoitteen rikkominen.

4.

Neljännessä kanneperusteessa vedotaan toissijaisesti EKP:n henkilöstösääntöjen 2.3.1 artiklan rikkomiseen.


(1)  Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/78/EY (EYVL 2000, L 303, s. 16)