26.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 427/84


14. septembril 2018 esitatud hagi – Teeäär versus EKP

(Kohtuasi T-547/18)

(2018/C 427/111)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Raivo Teeäär (Tallinn, Eesti) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Keskpank

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Keskpanga juhatuse 27. veebruari 2018. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus saada abi teisele töökohale üleminekuks väljaspool EKP-d;

tühistada vajalikus ulatuses juhatuse 3. juuli 2018. aasta otsus, millega hageja esitatud erikaebus juhatuse 27. veebruari 2018. aasta otsuse peale rahuldamata jäeti;

mõista hageja kasuks välja talle väidetavalt tekitatud varaline kahju ühelt töökohalt teisele ülemineku rahastamispaketi ulatuses, mis on hinnanguliselt 101 447 eurot koos viivitusintressiga Euroopa Keskpanga põhiliste refinantseerimistehingute suhtes kohaldatava intressimäära alusel, mida on suurendatud 3 protsendipunkti võrra;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on EKP personalieeskirjade artikkel 2.3.1 õigusvastane osas, milles see on vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega ja proportsionaalsuse põhimõttega. Lisaks on vaidlustatud otsuse puhul tehtud ilmne hindamisviga.

2.

Teise väite kohaselt on EKP personalieeskirjade artikkel 2.3.1 õigusvastane osas, milles see näeb ette vanuse alusel diskrimineerimise ja on seega Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 21 ja direktiivi 2000/78 (1) artikliga 2 ja artikli 6 lõikega 1 vastuolus.

3.

Teise võimalusena esitatud kolmanda väite kohaselt on vaidlustatud otsus ilmse hindamisvea ja hoolitsemiskohustuse rikkumise tõttu õigusvastane.

4.

Teise võimalusena esitatud neljanda väite kohaselt on rikutud EKP personalieeskirjade artiklit 2.3.1.


(1)  Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (EÜT 2000, L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79).