26.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 427/83


Kanne 11.9.2018 – YL v. komissio

(Asia T-545/18)

(2018/C 427/110)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: YL (edustaja: asianajaja P. Yon)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan kantajan nimen poistamisen vuoden 2017 ylennyslistasta;

ylentämään kantajan takautuvasti 1.1.2017 alkaen;

määräämään kantajalle korvausta vahingosta, joka hänelle on aiheutunut riidanalaisista toimista seuraavasti: kyseessä olevaan kanteeseen ja sen valmisteluun käytetty aika ja energia sekä se, että kantaja on joutunut käymään läpi torjunnan, hyljeksinnän ja raivon sellaisen viranomaisen taholta, jonka pitäisi ajaa työntekijöidensä etuja ja kohdella heitä jos ei ystävällisesti niin ainakin puolueettomasti, ja tämä vahinko on 100 000 euron suuruinen;

määräämään korvattaviksi asianajajan palkkiot ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat määrältään 10 000 euroa;

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee sitä, että nimittävä viranomainen on rikkonut Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä (jäljempänä henkilöstösäännöt), kun se on perustanut kantajan ylennyksen epäämisen kantajalle aiemmin määrättyyn seuraamukseen, vaikka yhtäältä tämä seuraamus oli jo vaikuttanut kantajan uraan palkkatason alentamisen myötä. Toisaalta riidanalainen päätös on tehty sillä perusteella, että mainitulla seuraamuksella oli yhteys kantajan käytökseen työtehtävissä, vaikka vuonna 2016 annetussa seuraamusta koskevassa päätöksessä todettiin, että seuraamuksen määräämiseen johtaneilla tosiseikoilla ei ollut mitään yhteyttä kantajan työtehtäviin tai niiden vastuullisuuteen.

2)

Toinen kanneperuste koskee sitä, että nimittävä viranomainen on syyllistynyt vallan ja menettelyn väärinkäyttöön, kun se on käyttänyt ylennyksistä päättämistä koskevaa oikeuttaan vuonna 2016 määrätyn seuraamuksen koventamiseen käyttämällä ylennysmenettelyä niiden rajojen kiertämiseksi, joista henkilöstösäännöissä määrätään uralla etenemisen keskeyttämisen osalta.