26.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 427/83


Žaloba podaná dne 11. září 2018 – YL v. Komise

(Věc T-545/18)

(2018/C 427/110)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: YL (zástupce: P. Yon, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby:

bylo zrušeno jeho vyřazení ze seznamu pro povýšení za rok 2017;

byl povýšen se zpětným účinkem ke dni 1. ledna 2017;

mu byla nahrazena újma způsobená v důsledku napadených aktů: za dny a energii věnované této žalobě a jejím počátkům, za boj s pocitem odmítnutí, ignorance a neúprosnosti ze strany orgánu, který má pečovat o zájmy svých zaměstnanců a projevit vůči nim neutralitu, ne-li porozumění – újma vyčíslená ve výši 100 000 eur;

mu byly nahrazeny náklady na advokáta a na řízení ve výši 10 000 eur;

byla Komisi uložena náhrada všech nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení služebního řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“), kterého se dopustil orgán oprávněný ke jmenování (dále jen „AIPN“), když založil odmítnutí povýšit žalobce na dříve uložené sankci, přestože sankce se již dotkla služebního postupu posledně jmenovaného jeho zařazením do nižšího platového stupně. Kromě toho napadené rozhodnutí bylo přijato z důvodu, že uvedená sankce souvisela se služebním chováním, třebaže rozhodnutí o uložení sankce v roce 2016 uvádělo, že sankcionované činy nijak nesouvisely s funkcí a pracovními povinnostmi žalobce.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející ze zneužití pravomoci a řízení, kterého se AIPN dopustil, když využil své pravomoci povyšování ke zpřísnění sankce uložené v roce 2016 a když provedl povyšovací řízení tak, že obešel meze stanovené ve služebním řádu v případě odložení postupu.