26.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 427/83


Иск, предявен на 11 септември 2018 г. — YL/Комисия

(Дело T-545/18)

(2018/C 427/110)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: YL (представител: P. Yon, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд:

да отмени заличаването му от списъка за повишаване за 2017 г.,

да бъде повишен с обратно действие от 1 януари 2017 г.,

да получи обезщетение за вредите, претърпени в резултат на обжалваните актове: дните и енергията, изразходвани за предявяването на настоящия иск и подготвянето му, борбата с чувството на отхвърляне, изолацията на работното място и тормоза от органа, който следва да се грижи за интересите на служителите и да се държи с тях дружелюбно или поне неутрално, оценени в размер на 100 000 EUR,

да му бъдат възстановени разноските за адвокат и съдебните разноски в размер на 10 000 EUR,

Комисията да понесе всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът излага две основания.

1.

Първо основание — нарушение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (наричан по-нататък „Правилникът“), допуснато от органа по назначаването (наричан по-нататък „AIPN“), който основава отказа за повишаване на ищеца, от една страна, на наложено преди това наказание, въпреки че то вече се е отразило на кариерата на последния с понижаване в стъпка. От друга страна, като мотиви в обжалваното решение е посочено, че наказанието е във връзка с поведение в службата, въпреки че съгласно решението за наказание от 2016 г. санкционираното деяние няма връзка със функцията и задачите на ищеца.

2.

Второ основание — злоупотреба с власт и с процесуални правомощия, допусната от AIPN, който използва правомощията си във връзка с повишаването, за да утежни наложеното през 2016 г. наказание и използва процедурата за повишаване, за да избегне предвидените в Правилника ограничения при спиране на повишаването.