5.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 399/51


Överklagande ingett den 17 september 2018 – Wanda Films and Wanda Visión mot EUIPO – Dalian Wanda Group Co. (wanda films)

(Mål T-542/18)

(2018/C 399/65)

Överklagandet är avfattat på: engelska

Parter

Klagande: Wanda Films, SL (Pozuelo de Alarcón, Spanien) och Wanda Visión, SA (Pozuelo de Alarcón) (ombud: advokaten C. Planas Silva)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Dalian Wanda Group Co. Ltd (Dalian, Kina)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärket wanda films – Registreringsansökan nr 13 902 994

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 6 juli 2018 i ärende R 829/2017-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

bifalla förevarande ansökan och godta argument och handlingar (inklusive de handlingar som företetts i samband med ansökan och som klaganden anfört senare under förfarandet),

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

meddela beslut om registrering av det figurmärke som klaganden försvarar i samband med förevarnade mål.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.