5.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 399/51


Жалба, подадена на 17 септември 2018 г. — Wanda Films и Wanda Visión/EUIPO — Dalian Wanda Group Co. (wanda films)

(Дело T-542/18)

(2018/C 399/65)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподатели: Wanda Films, SL (Посуело де Аларкон, Испания) и Wanda Visión, SA (Посуело де Аларкон) (представител: C. Planas Silva, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Dalian Wanda Group Co. Ltd (Далиан, Китай)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: Wanda Films, SL

Спорна марка: заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз „wanda films“ — заявка за регистрация № 13 902 994

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 6 юли 2018 г. по преписка R 829/2017-5

Искания

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да уважи настоящата жалба и да приеме доводите и документите (включително представените с настоящата жалба и тези, които са представени от жалбоподателите в производството по възражение и в производството по обжалване пред апелативния състав),

да отмени обжалваното решение,

да приеме решение, с което се допуска регистриране на фигуративната марка, защитавана от жалбоподателите с настоящата жалба.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.