5.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 399/47


Överklagande ingett den 11 september 2018 – Société des produits Nestlé mot EUIPO – European Food (fitness)

(Mål T-536/18)

(2018/C 399/62)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Schweiz) (ombud: advokaterna A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht och C. Elkemann)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: European Food SA (Păntășești, Rumänien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”fitness” – EU-varumärke nr 2 470 326

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 6 juni 2018 i ärende R 755/2018-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

ogilla överklagandet av annulleringsenhetens beslut 5802 C av den 18 oktober 2013, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 72.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 95.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 7.1 c jämförd med artikel 59.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 7.1 b jämförd med artikel 59.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.