5.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 399/47


Prasība, kas celta 2018. gada 11. septembrī – Société des produits Nestlé/EUIPO – European Food (“fitness”)

(Lieta T-536/18)

(2018/C 399/62)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Šveice) (pārstāvji: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht, C. Elkemann, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: European Food SA (Păntășești, Rumānija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: prasītāja Vispārējā tiesā

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “fitness” –Eiropas Savienības preču zīme Nr. 2 470 326

Informācija par procesu EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2018. gada 6. jūnija lēmums lietā R 755/2018-2

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

noraidīt apelācijas sūdzību par Anulēšanas nodaļas 2013. gada 18. oktobra lēmumu 5802 C;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 72. panta 6. punkta pārkāpums;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 95. panta 2. punkta pārkāpums;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta kopsakarā ar tās 59. panta 1 punkta a) apakšpunktu pārkāpums;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta kopsakarā ar tās 59. panta 1 punkta a) apakšpunktu pārkāpums.