5.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 399/47


11. septembril 2018 esitatud hagi – Société des produits Nestlé versus EUIPO – European Food (fitness)

(Kohtuasi T-536/18)

(2018/C 399/62)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Šveits) (esindajad: advokaadid A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht, C. Elkemann)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: European Food (Păntășești, Rumeenia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „fitness“ – ELi kaubamärk nr 2 470 326

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 6. juuni 2018. aasta otsus asjas R 755/2018-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

jätta rahuldamata kaebus tühistamisosakonna 18. oktoobri 2013. aasta otsuse 5802 C peale;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 72 lõike 6 rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 95 lõike 2 rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti a rikkumine koostoimes artikli 59 lõike 1 punktiga a;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine koostoimes artikli 59 lõike 1 punktiga a.