5.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 399/46


Överklagande ingett den 6 september 2018 – Wanda Films och Wanda Visión mot EUIPO – Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)

(Mål T-533/18)

(2018/C 399/61)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Wanda Films, SL (Pozuelo de Alarcón, Spanien) och Wanda Visión, SA (Pozuelo de Alarcón) (ombud: advokat C. Planas Silva)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Dalian Wanda Group Co. Ltd (Dalian, Kina)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Wanda Films, SL

Omtvistat varumärke: Ansökan om EU-ordmärket WANDA FILMS – Registreringsansökan nr 13 912 829

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 26 juni 2018 i ärende R 401/2017-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

pröva förevarande överklagande, argument och handlingar (inbegripet de som ingetts tillsammans med överklagandet och de som klaganden ingett under invändningsförfarandet och överklagandet),

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

avkunna ett beslut att det varumärke kan registreras som klaganden försvarar i förevarande överklagande.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.