5.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 399/46


Skarga wniesiona w dniu 6 września 2018 r. – Wanda Films i Wanda Visión / EUIPO – Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)

(Sprawa T-533/18)

(2018/C 399/61)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Wanda Films, SL (Pozuelo de Alarcón, Hiszpania) i Wanda Visión, SA (Pozuelo de Alarcón) (przedstawiciel: adwokat C. Planas Silva)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Dalian Wanda Group Co. Ltd (Dalian, Chiny)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Wanda Films, SL

Sporny znak towarowy: zgłoszenie do rejestracji słownego unijnego znaku towarowego „WANDA FILMS” – zgłoszenie nr 13 912 829

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie R 401/2017-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

uwzględnienie niniejszej skargi, argumentów i dokumentów (zwłaszcza tych przedstawionych na poparcie tej skargi oraz tych przedstawionych przez stronę skarżącą w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu i postępowania odwoławczego);

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

wydanie orzeczenia zezwalającego na rejestrację znaku towarowego, w którego obronie wystąpiła strona skarżąca wnosząc niniejszą skargę.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.