5.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 399/46


Жалба, подадена на 6 септември 2018 г. — Wanda Films и Wanda Visión/EUIPO — Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)

(Дело T-533/18)

(2018/C 399/61)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподатели: Wanda Films, SL (Посуело де Аларкон, Испания) и Wanda Visión, SA (Посуело де Аларкон) (представител: C. Planas Silva, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Dalian Wanda Group Co. Ltd (Dalian, Китай)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: Wanda Films, SL

Спорна марка: Заявка за регистрация на словна марка на Европейския съюз „WANDA FILMS“ — Заявка за регистрация № 13 912 829

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 26 юни 2018 г. по преписка R 401/2017-5

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да уважи настоящата жалба и да приеме доводите и документите (включително представените с настоящата жалба и тези, които са представени от жалбоподателя в производството по възражение и в производството по обжалване пред апелативния състав),

да отмени обжалваното решение,

да приеме решение, с което се допуска регистриране на марката, защитавана от жалбоподателя с настоящата жалба.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.