29.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 392/37


Sag anlagt den 10. september 2018 — Aroma Essence mod EUIPO — Refan Bulgarien (Vaskesvampe)

(Sag T-532/18)

(2018/C 392/45)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Aroma Essence Ltd (Kazanlak, Bulgaria) (ved advokat A. Nastev)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Refan Bulgaria OOD (Trud, Bulgarien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede design: Refan Bulgaria OOD

Det omtvistede design: EF-design nr. 1333223-0001

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 19. juli 2018 af Tredje Appelkammer ved EUIPO (sag R 1197/2017-3)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres eller omgøres, idet der ikke gives medhold i den af Refan Bulgaria OOD indgivne klage over afgørelsen truffet den 10. april 2017 af annullationsafdelingen ved EUIPO.

EUIPO og Refan Bulgaria OOD tilpligtes at bære deres egne omkostninger og betale de af Aroma Essence Ltd afholdte omkostninger i forbindelse med sagens behandling for Retten og for Tredje Appelkammer.

Anbringender

Tilsidesættelse af princippet om god forvaltningsskik

Tilsidesættelse af artikel 53, stk. 1 og 2, og artikel 60, stk. 1, i forordning (EF) nr. 6/2002 sammenholdt med artikel 28, stk. 1, litra b), nr. i), v) og vi), artikel 30, stk. 1, og artikel 36, stk. 1 i forordning (EF) nr. 2245/2002

Tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet, ligebehandlingsprincippet og princippet om god forvaltningsskik

Tilsidesættelse af artikel 59 og 60, stk. 1, samt artikel 65, stk. 1, litra b) og c), og artikel 75 i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 og artikel 36, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2002.