29.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 392/37


Žaloba podaná dne 10. září 2018 – Aroma Essence v. EUIPO – Refan Bulgaria (mycí houbičky)

(Věc T-532/18)

(2018/C 392/45)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Aroma Essence Ltd (Kazanlak, Bulharsko) (zástupce: A. Nastev, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Refa Bulgaria OOD (Trud, Bulharsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporného (průmyslového) vzoru: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporný (průmyslový) vzor: (Průmyslový) vzor Společenství č. 1333223-0001

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 19. července 2018, ve věci R 1197/2017-3

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí nebo ho pozměnil tím, že zamítne odvolání společnosti Refan Bulgaria OOD proti rozhodnutí zrušovacího oddělení EUIPO ze dne 10. dubna 2017;

určil, že EUIPO a společnost Refan Bulgaria OOD ponesou vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené společností Aroma Essence Ltd v řízení před Tribunálem a před třetím odvolacím senátem.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení zásady řádné správy;

Porušení čl. 53 odst. 1 a 2 a čl. 60 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ve spojení s čl. 28 odst. 1 písm. b) bodem i), bodem v) a bodem vi) a čl. 36 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2245/2002;

Porušení zásady právní jistoty, rovného zacházení a řádné správy;

Porušení článku 59, čl. 60 odst. 1, čl. 65 odst. 1 písm. b) a písm. c) a článku 75 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 a čl. 36 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2245/2002.