29.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 392/37


Жалба, подадена на 10 септември 2018 г. — Арома Есънс/EUIPO — Рефан България (сапуни-гъби)

(Дело T-532/18)

(2018/C 392/45)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Арома Есънс ООД (Казанлък, България) (представител: А. Настев, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Рефан България ООД (Труд, България)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорния промишлен дизайн: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорен промишлен дизайн: промишлен дизайн на Европейския съюз No 1333223-0001

Обжалвано решение: решение на трети апелативен състав на EUIPO от 19 юли 2018 г. по преписка R 1197/2017-3

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение или да го измени като отхвърли жалбата на Рефан България ООД срещу решението на отдела по отмяна на EUIPO от 10 април 2017 г.,

да осъди EUIPO и Рефан България ООД да поемат собствените си съдебни разноски и да платят съдебните разноски на Арома Есънс ООД, направени в рамките на производствата пред Общия съд и пред трети апелативен състав.

Изложени основания

Нарушение на принципа на добра администрация.

Нарушение на член 53, параграфи 1 и 2 и на член 60, параграф 1 от Регламент (EО) № 6/2002 на Съвета във връзка с член 28, параграф 1, буква б), точки i), v) и vi), член 30, параграф 1 и член 36, параграф 1 от Регламент (EО) № 2245/2002 на Комисията.

Нарушение на принципа на правна сигурност, равно третиране и добра администрация.

Нарушение на член 59, член 60, параграф 1, член 65, параграф 1, букви б) и в) и член 75 от Регламент (EО) № 6/2002 на Съвета и на член 36, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2245/2002 на Комисията.