5.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 399/45


Talan väckt den 26 juni 2018 – LL-Carpenter mot kommissionen

(Mål T-531/18)

(2018/C 399/60)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Sökande: LL-Carpenter s.r.o. (Prag, Republiken Tjeckien) (ombud: advokaten J. Buřil)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut C(2018) 4138 final av den 26 juni 2018 i ärende AT.40037 – Carpenter mot Subaru, i vilket kommissionen med stöd av artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (förordning nr 1/2003) och med stöd av artikel 7.2 i kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 av den 7 april 2004 om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget (förordning nr 773/2004), avslog sökandens klagomål av den 6 september 2012 enligt artikel 7 i förordning nr 1/2003 med åberopande av ett åsidosättande av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Det angripna beslutet är felaktigt genom att det innehåller en felaktig rättslig bedömning och en uppenbart felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna.

Europeiska kommissionen gjorde en felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna när den drog slutsatsen att det konkurrensfientliga agerande som sökanden anklagades för (såvitt gäller Republiken Tjeckien) hade behandlats av den nationella konkurrensmyndigheten i Republiken Tjeckien, och gjorde en felaktig rättslig bedömning av ärendet med innebörden att villkoren för tillämpningen av artikel 13 i förordning nr 1/2003 var uppfyllda (i den mån Republiken Tjeckien berördes).

Europeiska kommissionen undersökte inte grundligen samtliga de faktiska och rättsliga omständigheter som sökanden hade framhållit och gjorde därmed en felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna när den drog slutsatsen att sökandens skriftliga yttrande inte föranledde någon annan bedömning av klagomålet och att sannolikheten för att det skulle fastställas att det förelåg ett fall av åsidosättande av artikel 101 FEUF föreföll låg, samt gjorde en felaktig rättslig bedömning av ärendet med innebörden att villkoren för tillämpningen av artikel 7.2 i förordning nr 773/2004 var uppfyllda.

2.

Andra grunden: Det angripna beslutet är felaktigt på grund av ett förfarandefel bestående i att Europeiska kommissionen inte har motiverat det på vederbörligt sätt.

Europeiska kommissionen angav inte vilka prioriteringar den utgick från när den beslutade att inte göra några ytterligare utredningar av ärendet, med hänvisning endast till den förväntade höga kostnaden av sådana ytterligare utredningar.

Europeiska kommissionen förklarade inte hur den bedömde bevisningen eller av vilket skäl den inte beaktade de faktiska och rättsliga omständigheter som sökanden hade informerat den om, eller varför den grundade sitt beslut att avslå klagomålet enbart på påståenden hämtade från det skriftliga yttrandet från det företag mot vilket klagomålet var riktat.