5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 399/45


Tožba, vložena 26. junija 2018 – LL-Carpenter/Komisija

(Zadeva T-531/18)

(2018/C 399/60)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Tožeča stranka: LL-Carpenter s.r.o. (Praga, Češka republika) (zastopnik: J. Buřil, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Razglasitev ničnosti Sklepa Evropske komisije C(2018) 4138 final z dne 26. junija 2018 v zadevi AT.40037 – Carpenter/Subaru, s katero je bila v skladu s členom 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (Uredba št. 1/2003) in členom 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 773/2004 z dne 7. aprila 2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uredba št. 773/2004) zavrnjena pritožba tožeče stranke na podlagi člena 7 Uredbe št. 1/2003 z dne 6. septembra 2012, s katero je bila zatrjevana kršitev člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ter

naložitev plačila stroškov Evropski komisiji.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu sta bili storjeni napaki, namreč napačna pravna presoja in očitno napačna presoja dejstev

Evropska komisija je s tem, da je ugotovila, da je protikonkurenčno ravnanje, ki se očita tožeči stranki (v delu, ki se nanaša na Češko republiko), obravnaval nacionalni organ, pristojen za konkurenco, v Češki republiki, napačno presodila dejstva in v zadevi napačno pravno presodila, da so (v delu, ki se nanaša na Češko republiko) izpolnjeni pogoji za uporabo člena 13 Uredbe št. 1/2003.

Komisija ni temeljito preučila vseh dejanskih in pravnih okoliščin, ki ji jih je sporočila tožeča stranka, zaradi česar je s tem, da je ugotovila, da pisne pripombe tožeče stranke ne pripeljejo do drugačne presoje pritožbe in da je verjetnost, da bi se potrdil obstoj kršitve člena 101 PDEU, očitno majhna, napačno presodila dejstva ter v zadevi napačno presodila, da so izpolnjeni pogoji za uporabo člena 7(2) Uredbe št. 773/2004.

2.

Drugi tožbeni razlog: v izpodbijanem sklepu je bila storjena procesna napaka, ker Evropska komisija v sklepu ni navedla ustrezne obrazložitve

Evropska komisija ni navedla, iz katerih prednostnih nalog je izhajala pri odločitvi, da v zadevi ne bo izvedla nadaljnjih preiskav, saj se je zgolj sklicevala na predvidene visoke stroške nadaljnjih preiskav.

Evropska komisija ni pojasnila, kako je presodila dokaze oziroma zakaj ni upoštevala dejanskih in pravnih okoliščin, ki ji jih je sporočila tožeča stranka, ali zakaj je svoj sklep o zavrnitvi pritožbe utemeljila zgolj s trditvami, ki so bile vzete iz pisnih pripomb družbe, proti kateri je bila pritožba vložena.