5.11.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 399/45


Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2018 – LL-Carpenter vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-531/18)

(2018/C 399/60)

Lingwa tal-kawża: iċ-Ċek

Partijiet

Rikorrenti: LL-Carpenter (Praga, ir-Repubblika Ċeka) (rappreżentant: J. Buřil, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea C (2018) 4138 finali tas-26 ta’ Ġunju 2018 fil-Każ AT.40037 – Carpenter/Subaru, li permezz taghħa, bl-applikazzjoni tal-Artikolu 13 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas 16 Diċembru 2002 fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat (iktar ’il quddiem ir-“Regolament 1/2003”), kif ukoll bl-applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 773/2004 tas-7 ta’ April 2004 dwar it-tmexxija ta’ proċeduri mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 81 sa 82 tat-Trattat tal-KE (iktar ’il quddiem ir-“Regolament 773/2004”), il-Kummissjoni ċaħdet l-ilment li r-rikorrenti kienet ippreżentat fis-6 ta’ Settembru 2012, bl-applikazzjoni tal-Artikolu 7 tar-Regolament 1/2003 għall-ksur tal-Artikolu 101 TFUE, u

tikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka żewġ motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq tliet difetti fid-deċiżjoni kkontestata, illi jikkonsistu fi żball fl-evalwazzjoni tad-dritt u żball manifest fl-evalwazzjoni tal-fatti.

Il-Kummissjoni għamlet evalwazzjoni żbaljata tal-fatti meta waslet għall-konklużjoni illi l-aġir attribwit li-rikorrenti (fil-parti li tirrigwarda r-Repubblika Ċeka) kien ġie rregolat mill-awtorita’ tal-kompetizzjoni tar-Repubblika Ċeka u dan wassal għal żball fl-evalwazzjoni tad-dritt billi ikkunsidrat illi kienu jissussistu l-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-Artikolu 13 tar-Regolament 1/2003 (fil-parti li tikkonċerna r-Repubblika Ċeka).

Il-Kummissjoni ma eżaminatx kif suppost iċ-ċirkustanzi kollha ta’ fatt u ta’ dritt illi r-rikorrenti ppreżentat lilha, b’hekk il-Kummissjoni għamlet evalwazzjoni żbaljata taċ-ċirkustanzi ta’ fatt meta kkonkludiet illi l-osservazjonijiet bil-miktub tar-rikorrenti ma setgħux iwasslu għal evalwazzjoni oħra tal-ilment u li lanqas ma kien possibli li jinstab ksur tal-Artikolu 101 TFUE u li wettqet evalwazzjoni żbaljata fid-dritt tal-kawża billi sabet illi l-kundizzjonijiet tal-implimentazzjoni tal-Artikolu 7(2) tar-Regolament 773/2004 kienu ġew osservati.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq difetti ta’ proċedura fid-deċiżjoni kkontestata billi l-Kummissjoni ma pprovdietx motivazzjoni adekwata fid-deċiżjoni tagħha.

Il-Kummissjoni naqset milli tindika il-prijoritajiet li kienet ipprevediet meta ddeċidiet li hija ma kinitx se twettaq investigazzjonijiet oħra f’din il-kawża u hija llimitat ruħha li tirreferi għall-ispejjeż għolja li setgħu jintlaħqu bit-tkomplija tal-investigazzjoni.

Il-Kummissjoni ma mmotivatx il-mod li bih evalwat il-provi, u lanqas ma mmotivat ir-raġuni għaliex ma eżaminatx iċ-ċirkustanzi ta’ fatt u ta’ dritt illi r-rikorrenti kienet ippreżentatilha, u lanqas ma ġġustifikat għaliex, fid-deċiżjoni ta’ rifjut tal-ilment, kienet ibbażat ruħha biss fuq dikjarazzjonijiet meħuda minn osservazzjonijiet bil-miktub ta’ waħda mill-kumpanniji suġġetti għall-ilment.