5.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 399/45


2018 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje LL-Carpenter / Komisija

(Byla T-531/18)

(2018/C 399/60)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovė: LL-Carpenter s.r.o. (Praha, Čekijos Respublika), atstovaujama advokato J. Buřil

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

panaikinti 2018 m. birželio 26 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. C(2018) 4138 final byloje AT.40037 — Carpenter / Subaru, kuriuo pagal 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003) 13 straipsnį ir 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 773/2004 dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos (toliau – Reglamentas Nr. 773/2004) 7 straipsnio 2 dalį buvo atmestas pagal 2012 m. rugsėjo 6 d. Reglamento Nr. 1/2003 7 straipsnį pateiktas ieškovės skundas, susijęs su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimu; ir

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijamame sprendime padaryta klaida, susijusi su neteisingu teisiniu vertinimu ir akivaizdžiai neteisingu faktų vertinimu.

Europos Komisija neteisingai įvertino faktus padarydama išvadą, kad antikonkurencinė veikla, kuria kaltinama ieškovė (kiek susiję su Čekijos Respublika), buvo vertinama nacionalinės konkurencijos institucijos Čekijos Respublikoje ir pateikė neteisingą teisinį bylos vertinimą, nustatydama, kad Reglamento Nr. 1/2003 13 straipsnio taikymo sąlygos buvo patenkintos (kiek susiję su Čekijos Respublika).

Europos Komisija atidžiai neišnagrinėjo visų faktinių ir teisinių aplinkybių, kurias jai pateikė ieškovė ir todėl neteisingai įvertino faktus, nuspręsdama, kad ieškovės rašytinės pastabos neleidžia kitaip vertinti skundo ir kad mažai tikėtina, kad būtų nustatytas SESV 101 straipsnio pažeidimas, bei nuspręsdama, kad buvo laikomasi Reglamento Nr. 773/2004 7 straipsnio 2 dalies taikymo sąlygų, pateikė neteisingą bylos teisinį vertinimą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas procesine klaida, kuri yra padaryta ginčijamame sprendime, nes Europos Komisija netinkamai motyvavo ginčijamą sprendimą.

Europos Komisija nenurodė, kokiais prioritetais remdamasi ji nusprendė nebetęsti tyrimo šioje byloje, ir tik nurodė numatomą didelę tolesnių tyrimų kainą.

Europos Komisija nepaaiškino, nei kaip ji vertino įrodymus ar kodėl neatsižvelgė į faktines ir teisines aplinkybes, kurias jai pateikė ieškovė, nei kodėl savo sprendimą atmesti skundą ji grindė tik įmonės, prieš kurią buvo pateiktas skundas, rašytinėse pastabose pateiktais teiginiais.