5.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 399/45


Tužba podnesena 26. lipnja 2018. – LL-Carpenter protiv Komisije

(Predmet T-531/18)

(2018/C 399/60)

Jezik postupka: češki

Stranke

Tužitelj: LL-Carpenter s.r.o. (Prag, Češka Republika) (zastupnik: J. Buřil, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Europske komisije C(2018) 4138 final od 26. lipnja 2018. u predmetu AT.40037 — Carpenter/Subaru o odbijanju, u skladu s člankom 13. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (u daljnjem tekstu: Uredba br. 1/2003) i člankom 7. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 773/2004 od 7. travnja 2004. o postupcima koje Komisija vodi na temelju članaka 81. i 82. Ugovora o EZ-u (u daljnjem tekstu: Uredba br. 773/2004), tužiteljeve pritužbe podnesene 6. rujna 2012. u skladu s člankom 7. Uredbe br. 1/2003 zbog navodne povrede članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, i

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je pobijana odluka zahvaćena pogreškom koja se sastoji od pogrešne pravne ocjene i očito pogrešne činjenične ocjene.

Europska komisija je pogrešno ocijenila činjenice pri donošenju zaključka da se nacionalno tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja u Češkoj Republici bavilo postupanjem koje je protivno tržišnom natjecanju za koje je tužitelj bio optužen (u dijelu koji se odnosi na Češku Republiku) te je dala pogrešnu pravnu ocjenu predmeta prema kojoj su uvjeti za primjenu članka 13. Uredbe br. 1/2003 bili ispunjeni (u dijelu koji se odnosi na Češku Republiku).

Europska komisija nije temeljito ispitala sve činjenične i zakonske okolnosti o kojima ju je obavijestio tužitelj i zbog toga je nepravilno ocijenila činjenice pri donošenju zaključka da tužiteljeva pisana očitovanja nisu dovela do drukčije ocjene pritužbe i da utvrđenje da je došlo do povrede članka 101. UFEU-a nije bilo vjerojatno te je dala pogrešnu pravnu ocjenu predmeta prema kojoj su uvjeti za primjenu članka 7. stavka 2. Uredbe br. 773/2004 bili ispunjeni.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je pobijana odluka zahvaćena postupovnom pogreškom jer Europska komisija u odluci ne pruža odgovarajuće obrazloženje.

Europska komisija nije navela koje je prioritete razmatrala kada je odlučila da neće provesti daljnja ispitivanja u predmetu, već se samo pozvala na očekivano visoke troškove daljnjih ispitivanja.

Europska komisija nije objasnila kako je ocijenila dokaze ili zbog čega nije uzela u obzir činjenične i zakonske okolnosti o kojima ju je obavijestio tužitelj ili zašto je svoju odluku o odbijanju pritužbe temeljila samo na tvrdnjama iz pisanih očitovanja društva protiv kojeg je pritužba bila usmjerena.