12.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 408/55


Talan väckt den 4 september 2018 – XI mot kommissionen

(Mål T-528/18)

(2018/C 408/72)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: XI (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 25 maj 2018 om avslag på sökandens klagomål i den mån det innehåller medicinska uppgifter,

förplikta kommissionen att utge skadestånd som i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) uppskattats till 5 000 euro för ideell skada,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden en enda grund, nämligen åsidosättande av artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, god förvaltningssed och administrationens omsorgsplikt, i den mån beslutet om avslag på sökandens klagomål innebar röjande av medicinska uppgifter, vilka dessutom var uppenbart felaktiga.