12.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 408/55


Beroep ingesteld op 4 september 2018 — XI / Commissie

(Zaak T-528/18)

(2018/C 408/72)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: XI (vertegenwoordiger: N. Lhoëst, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

het besluit van de Commissie van 25 mei 2018 tot afwijzing van haar klacht nietig te verklaren, voor zover dit medische gegevens bevat;

de Commissie te veroordelen tot betaling van een vergoeding voor de geleden immateriële schade, welke ex aequo et bono op 5 000 EUR wordt geraamd;

de Commissie te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter onderbouwing van haar beroep voert de verzoekende partij een middel aan, ontleend aan schending van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens alsmede aan niet-nakoming van de verplichting tot behoorlijk bestuur en de zorgplicht, aangezien in het besluit tot afwijzing van haar klacht medische gegevens zijn opgenomen, die bovendien kennelijk onjuist zijn.