12.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 408/55


Sag anlagt den 4. september 2018 — XI mod Kommissionen

(Sag T-528/18)

(2018/C 408/72)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: XI (ved advokat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse af 25. maj 2018 om afslag på sagsøgerens klage, for så vidt som den indeholder lægelige oplysninger.

Kommissionen tilpligtes at betale en erstatning, som efter ret og billighed er opgjort til 5 000 EUR, for det lidte ikke-økonomiske tab.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført et enkelt anbringende om tilsidesættelse af artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt tilsidesættelse af pligten til god forvaltning og af omsorgspligten, for så vidt som afgørelsen om afslag på sagsøgerens klage afslørede lægelige oplysninger, som endvidere var åbenbart urigtige.