12.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 408/55


Žaloba podaná dne 4. září 2018 – XI v. Komise

(Věc T-528/18)

(2018/C 408/72)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: XI (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2018, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce v rozsahu, v němž obsahuje lékařské údaje;

uložil Komisi náhradu nemajetkové újmy ohodnocené ex aequo et bono na 5 000 eur;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce jeden žalobní důvod vycházející z porušení článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech, jakož i porušení povinnosti řádné správy a povinnosti náležité péče, jelikož rozhodnutí o zamítnutí stížnosti zveřejnilo lékařské údaje, které byly navíc zjevně nesprávné.