22.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 381/30


Överklagande ingett den 6 september 2018 – K.A. Schmersal Holding mot EUIPO – Tecnium (tec.nicum)

(Mål T-527/18)

(2018/C 381/35)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG (Wuppertal, Tyskland) (ombud: advokaten A. Haudan)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Tecnium, SA (Manresa, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”tec.nicum” – EU-varumärke nr 13 626 791

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 21 juni 2018 i ärende R 2427/2017-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del avslaget på registreringsansökan vad avser klass 42 stadfästs, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Inget verkligt bruk av det motstående varumärket.

Felaktig definition av omsättningskretsen.

Ingen tjänsteslagslikhet.

Ingen likhet mellan de motstående varumärkena.

Ingen förväxlingsrisk.