22.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 381/30


Žaloba podaná 6. spetembra 2018 – K.A. Schmersal Holding/EUIPO – Tecnium (tec.nicum)

(Vec T-527/18)

(2018/C 381/35)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG (Wuppertal, Nemecko) (v zastúpení: A. Haudan, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Tecnium, SA (Manresa, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa

Sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie tec.nicum – ochranná známka Európskej únie č. 13 626 791

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 21. júna 2018 vo veci R 2427/2017-5

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom zamieta zápis prihlasovanej ochrannej známky pre triedu 42,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

neexistencia riadneho používania ochrannej známky, na ktorej sa zakladá námietka,

nesprávne posúdenie príslušnej skupiny verejnosti,

neexistencia podobnosti medzi službami,

neexistencia podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami,

neexistencia podobnosti zámeny.