22.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 381/30


6. septembril 2018 esitatud hagi – K.A. Schmersal Holding versus EUIPO – Tecnium (tec.nicum)

(Kohtuasi T-527/18)

(2018/C 381/35)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG (Wuppertal, Saksamaa) (esindaja: advokaat A. Haudan)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Tecnium SA (Manresa, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi tec.nicum taotlus – ELi kaubamärk nr 13 626 791

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 21. juuni 2018. aasta otsus asjas R 2427/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus osas, milles sellega keelduti taotletud kaubamärki registreerimist klassi 42 kuuluvate kaupade jaoks.

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

vastulause aluseks olevat kaubamärki ei ole kasutatud;

asjaomane avalikkus on määratletud vääralt;

teenused ei ole sarnased;

vastandatud kaubamärgid ei ole sarnased;

ei esine segiajamise tõenäosust.