5.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 399/43


Prasība, kas celta 2018. gada 29. augustā – Billa/EUIPO – Boardriders IP Holdings (“Billa”)

(Lieta T-524/18)

(2018/C 399/58)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Billa AG (Wiener Neudorf, Austrija) (pārstāvji: J. Rether, M. Kinkeldey, J. Rosenhäger, S. Brandstätter, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Boardriders IP Holdings LLC (Huntington Beach, Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja Vispārējā tiesā

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Billa” reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 592 623

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2018. gada 21. jūnija lēmums lietā R 2235/2017-4

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta, 46. un 71. panta. tos aplūkojot kopsakarā ar Deleģētās regulas 2017/1430 2. panta 2. punkta i) apakšpunktu un 27. panta 2. punktu, pārkāpums.