5.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 399/43


29. augustil 2018 esitatud hagi – Billa versus EUIPO – Boardriders IP Holdings (Billa)

(Kohtuasi T-524/18)

(2018/C 399/58)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Billa AG (Wiener Neudorf, Austria) (esindajad: advokaadid J. Rether, M. Kinkeldey, J. Rosenhäger, S. Brandstätter)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Boardriders IP Holdings LLC (Huntington Beach, California, Ühendriigid)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi „Billa“ taotlus – registreerimistaotlus nr 11 592 623

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 21. juuni 2018. aasta otsus asjas R 2235/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Rikutud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b ja artiklit 71 koostoimes komisjoni delegeeritud määruse nr 2017/1430 artikli 2 lõike 2 punkti i ja artikli 27 lõikega 2.