29.10.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 392/32


Acțiune introdusă la 24 august 2018 – Franța/Comisia

(Cauza T-507/18)

(2018/C 392/40)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Republica Franceză (reprezentanți: F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères, S. Horrenberger și A. Alidière, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea în parte a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/873 a Comisiei din 13 iunie 2018 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) în măsura în care prin aceasta se aplică o corecție forfetară de 5 %, care echivalează cu 1 945 435,39 euro, în ceea ce privește „Alte ajutoare directe– POSEI” din cauza unei „Contabilizări inexacte pentru anumite transporturi de banane” pentru exercițiile financiare 2013, 2014, 2015 și 2016;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv unic, întemeiat pe o eroare de drept care ar fi fost săvârșită de Comise în cadrul procedurii de verificare a conformității referitoare la ajutorul privind bananele, întrucât aceasta ar fi reținut o interpretare eronată a noțiunii „comercializare” a bananelor verzi eligibile cu ajutorul programului de opțiuni specifice pentru caracterul îndepărtat și insular (POSEI) aplicabil în Guadelupa și în Martinica.

Astfel, în primul rând, reclamanta consideră că Comisia ar fi reținut o interpretare a acestei noțiuni care ar încălca domeniul de aplicare al Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1333/2011 al Comisiei din 19 decembrie 2011 de stabilire a standardelor de comercializare pentru banane, a regulilor privind verificarea conformității cu aceste standarde de comercializare și a cerințelor privind comunicările în sectorul bananelor (JO 2011, L 336, p. 23).

În al doilea rând, aceasta invocă faptul că interpretarea noțiunii menționate reținută de Comisie ar decurge dintr-o aplicare eronată a articolului 76 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO 2013, L 347, p. 671).