29.10.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 392/32


Skarga wniesiona w dniu 24 sierpnia 2018 r. – Francja /Komisja

(Sprawa T-507/18)

(2018/C 392/40)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Republika Francuska (przedstawiciele: F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères, S. Horrenberger i A. Alidière, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji nr C(2018) 873 z dnia 13 czerwca 2018 roku wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w części w jakiej stosuje ona korektę ryczałtową w wysokości 5 % równą kwocie 1 945 435,39 EUR w odniesieniu do „Innej pomocy bezpośredniej – POSEI” ze względu na „Nieprawidłowe księgowanie niektórych przesyłek bananów” w roku budżetowym 2013, 2014, 2015 i 2016;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi jeden zarzut, zgodnie z którym Komisja dopuściła się naruszenia prawa w ramach procedury rozliczania zgodności pomocy dla [sektora produkcji] zielonych bananów, ponieważ przyjęła ona błędną interpretację pojęcia „wprowadzania do obrotu” zielonych bananów kwalifikujących się do pomocy z programów szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI) znajdującej zastosowanie do Gwadelupy i Martyniki;

Po pierwsze, storna skarżąca jest zdania, że Komisja przyjęła błędną interpretację tego pojęcia, która naruszała zakres zastosowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1333/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiającego normy handlowe dotyczące bananów, zasady weryfikacji zgodności z tymi normami handlowymi i wymogi dotyczące powiadomień w sektorze bananów (Dz.U 2011, L 336, s. 23).

Po drugie, strona skarżąca podnosi, że interpretacja tego pojęcia przyjęta przez Komisję wynikała z błędnego zastosowania art. 76 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. 2013, L 347, s. 671).