29.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 392/32


2018. augusztus 24-én benyújtott kereset – Franciaország kontra Bizottság

(T-507/18. sz. ügy)

(2018/C 392/40)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Francia Köztársaság (képviselők: F. Alabrune, D. Colas, A. L. Desjonquères, S. Horrenberger és A. Alidière meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

részlegesen semmisítse meg az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2018. június 13-i (EU) 2018/873 bizottsági végrehajtási határozatot, amennyiben az 1 945 435,39 eurónak megfelelő 5 %-os átalánykorrekciót alkalmaz az „Egyéb közvetlen támogatás – POSEI”-t illetően, „Egyes banánszállítmányok pontatlan könyvelése” okán a 2013., 2014., 2015. és 2016. pénzügyi évben;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes egyetlen, a Bizottság által állítólagosan elkövetett téves jogalkalmazásra alapított jogalapra hivatkozik a banántámogatásra vonatkozó megfelelőségvizsgálati eljárás keretében, amennyiben az tévesen értelmezte a Guadeloupe-ra és Martinique-ra alkalmazandó, a távoli fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő támogatási programból (POSEI) támogatható zöld banánok „kereskedelmi forgalomba hozatalának” fogalmát.

Ugyanis először is a felperes megállapítja, hogy a Bizottság e fogalom olyan értelmezését fogadta el, amely figyelmen kívül hagyja a banánra vonatkozó forgalmazási előírások megállapításáról, e forgalmazási előírásoknak való megfelelés ellenőrzéséről és a banánágazatban a tájékoztatásokra vonatkozó követelményekről szóló, 2011. december 19-i 1333/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2011. L 336., 23. o.) hatályát.

Másodszor megállapítja, hogy az említett fogalom Bizottság által elfogadott értelmezése a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 347., 671. o.) 76 cikkének téves alkalmazásából ered.