5.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/39


Sag anlagt den 24. august 2018 — Ungarn mod Kommissionen

(Sag T-505/18)

(2018/C 399/53)

Processprog: ungarsk

Parter

Sagsøger: Ungarn (ved M.Z. Fehér, M.M. Tátrai og A. Pokoraczki som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/873 af 13. juni 2018 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), annulleres, for så vidt som den hvad angår Ungarn udelukker støtte tildelt grupper af producenter med en kvalificeret anerkendelse fra EU-finansiering.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat to anbringender.

1.

Første anbringende om, at den omtvistede udelukkelse, hvortil henvises i den anfægtede afgørelse, er ulovlig, eftersom støtten til de berørte grupper af producenter blev tildelt i overensstemmelse med EU-retten.

Ungarn har påberåbt sig arten af producentgruppernes anerkendelse. Det er denne medlemsstats opfattelse, at Kommissionen ved at træffe afgørelse om tilbagebetaling af den nationale økonomiske støtte, der var tildelt producentgrupperne, ikke tog hensyn til, at de producentgrupper, der havde opnået en kvalificeret anerkendelse, opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1698/2005.

2.

Andet anbringende om, at den omtvistede udelukkelse, hvortil henvises i den anfægtede afgørelse, er ulovlig, eftersom den i henhold til princippet om loyalt samarbejde, proportionalitetsprincippet, retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning burde have været nedsat eller undladt.

Ifølge Ungarn er den omtvistede udelukkelse ulovlig, eftersom den i henhold til princippet om loyalt samarbejde, proportionalitetsprincippet, retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning burde have været nedsat eller undladt, henset til at de gældende EU-retlige bestemmelser vedrørende vurderingen af den omtvistede nationale lovgivning og praksis ikke er fuldstændigt klare og gjorde den af Ungarn påberåbte fortolkning mulig, og at Kommissionen allerede havde kendskab til denne lovgivning og praksis på forhånd og ikke fremsatte indsigelser i forhold hertil.