5.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 399/39


Žaloba podaná dne 24. srpna 2018 – Maďarsko v. Komise

(Věc T-505/18)

(2018/C 399/53)

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobce: Maďarsko (zástupci: M. Z. Fehér, M. M. Tátrai a A. Pokoraczki, zástupci)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/873 ze dne 13. června 2018, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a to v části týkající se Maďarska, ve které se z financování Unií vylučují podpory přiznané skupinám producentů, jež disponují kvalifikovaným uznáním;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod, vycházející z protiprávnosti sporného vyloučení podle napadeného rozhodnutí, neboť k podpoře dotčených skupin producentů došlo v souladu s unijním právem

Žalobce poukazuje na povahu uznání skupin producentů. Podle jeho názoru Komise při rozhodování o navrácení vnitrostátní finanční podpory poskytnuté skupinám producentů nepřihlédla k tomu, že skupiny producentů, které dosáhly kvalifikovaného uznání, splňují požadavky podle nařízení (ES) č. 1698/2005.

2.

Druhý žalobní důvod, vycházející z protiprávnosti sporného vyloučení podle napadeného rozhodnutí, neboť podle zásad loajální spolupráce, proporcionality, právní jistoty a ochrany legitimního očekávání by vyloučení mělo být sníženo nebo zrušeno

Žalobce má za to, že sporné vyloučení je protiprávní, neboť podle zásad loajální spolupráce, proporcionality, právní jistoty a ochrany legitimního očekávání by vyloučení mělo být sníženo nebo zrušeno, a to s ohledem na to, že pravidla unijního práva platná pro posuzování sporné vnitrostátní právní úpravy a praxe nejsou naprosto jasná a umožňují výklad, který zastává Maďarsko, a že Komise o této právní úpravě a praxi věděla již dříve a nevznesla k nim žádnou námitku.