5.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 399/39


Жалба, подадена на 24 август 2018 г. — Унгария/Комисия

(Дело T-505/18)

(2018/C 399/53)

Език на производството: унгарски

Страни

Жалбоподател: Унгария (представители: M.Z. Fehér, M.M. Tátrai и A. Pokoraczki)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение за изпълнение (ЕС) 2018/873 на Комисията от 13 юни 2018 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), в частта отнасяща се до Унгария, в която от финансиране от страна на Съюза се изключват помощите, отпуснати на групи производители, които имат квалифицирано признаване.

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

1.

Първо основание: спорното изключване, предвидено в обжалваното решение е незаконосъобразно, тъй като помощта на засегнатите групи производители е отпусната в съответствие с правото на Съюза.

жалбоподателят се позовава на характера на признаването на групите производители. Според него при решаването относно възстановяването на националната финансова помощ, отпусната на групи производители, Комисията не е взела предвид, че групите производители, които са получили квалифицирано признаване, отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1698/2005.

2.

Второ основание: спорното изключване, предвидено в обжалваното решение е незаконосъобразно, тъй като с оглед на принципите на лоялно сътрудничество, на пропорционалност, на правна сигурност и за защита на оправданите правни очаквания, изключването би трябвало да се смекчи или да се направи отказ от него.

според жалбоподателя спорното изключване е незаконосъобразно, тъй като с оглед на принципите на лоялно сътрудничество, на пропорционалност, на правна сигурност и за защита на оправданите правни очаквания, изключването би трябвало да се смекчи или да се направи отказ от него, като се има предвид че приложимите норми на правото на Съюза във връзка с преценката на спорните национална правна уредба и национална практика не са напълно ясни и позволяват застъпеното от Унгария тълкуване, и че Комисията предварително вече е била запозната с тях и не е повдигнала възражение срещу тях.