15.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 373/17


Talan väckt den 24 augusti 2018 – XG mot kommissionen

(Mål T-504/18)

(2018/C 373/19)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: XG (ombud: advokaterna S. Kaisergruber och A. Burghelle-Vernet)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att talan kan tas upp till prövning och bifalla den,

och följaktigen

ogiltigförklara (sekretessbelagt) (1) Europeiska kommissionens beslut av den 3 juli 2018 om att fastställa beslutet om avslag på sökandens begäran att beviljas tillträde till kommissionens lokaler,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Den första grunden avser bristande behörighet hos den som antagit det omtvistade beslutet.

2.

Den andra grunden avser ett åsidosättande av artikel 3 i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 av den 13 mars 2015 om säkerhet inom kommissionen (EUT L 72, 2015, s. 41) (nedan kallat beslut 2015/443), och att det omtvistade beslutet saknar rättslig grund.

3.

Den tredje grunden avser ett åsidosättande av sökandens grundläggande rättigheter, bland annat ett åsidosättande av artikel 67 FEUF, artikel 6 FEU, artikel 3 i beslut 2015/443, samt artiklarna 6, 7, 8, 15, 27, 31, 41, 42, 47, 48 och 49 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Denna grund består av tre delgrunder:

första delgrunden: åsidosättande av rätten till frihet, privatliv, skydd för personuppgifter, samt rätten att fritt utöva yrkesverksamhet,

andra delgrunden: åsidosättande av rätten till god förvaltning, öppenhet, tillgång till handlingar, samt till ett effektivt rättsmedel, även oskuldspresumtionen och rätten till försvar har åsidosatts,

tredje delgrunden: åsidosättande av proportionalitetsprincipen och artikel 49 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

4.

Den fjärde grunden, som åberopas i andra hand, avser ett åsidosättande av artikel 296 FEUF, artikel 41.2 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, samt principen om formell och materiell motivering av ensidiga rättsakter. Denna grund består av två delgrunder:

första delgrunden: det omtvistade beslutet saknar formell motivering,

andra delgrunden: det omtvistade beslutet är bristfälligt motiverat i sak.


(1)  Sekretessbelagda uppgifter har utelämnats.