15.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 373/17


Žaloba podaná dne 24. srpna 2018 – XG v. Komise

(Věc T-504/18)

(2018/C 373/19)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: XG (zástupci: S. Kaisergruber a A. Burghelle-Vernet, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil žalobu za přípustnou a opodstatněnou;

v důsledku toho:

zrušil rozhodnutí ze dne 3. července 2018 přijaté [důvěrné(1) Evropskou komisí o zachování zákazu vstupu žalobce do prostor Komise;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby předkládá žalobce čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z nedostatku pravomoci autora napadeného aktu.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení článku 3 rozhodnutí Komise (EU, Euratom) ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 2015, s. 41) (dále jen „rozhodnutí 2015/443“), jakož i neexistence právního základu napadeného aktu.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení základních práv žalobce, zejména z porušení článku 67 SFEU, článku 6 SEU, článku 3 rozhodnutí 2015/443, jakož i článků 6, 7, 8, 15, 27, 31, 41, 42, 47, 48 a 49 Listiny základních práv. Tento žalobní důvod se dělí na tři části:

první část je založena na porušení práv na svobodu, soukromý život, ochranu osobních údajů a práva svobodně vykonávat své povolání;

druhá část je založena na porušení práv na řádnou správu, na transparentnost, na přístup k dokumentům a na účinný prostředek nápravy, jakož i na porušení presumpce neviny a práv na obhajobu;

třetí část je založena na porušení proporcionality a článku 49 Listiny základních práv.

4.

Čtvrtý žalobní důvod předložený subsidiárně a založený na porušení článku 296 SFEU, čl. 41 odst. 2 Listiny základních práv a zásad formálního a věcného odůvodnění jednostranných aktů. Tento žalobní důvod se dělí na dvě části:

první část je založena na neexistenci formálního odůvodnění napadeného aktu;

druhá část je založena na neexistenci věcného odůvodnění napadeného aktu.


(1)  Skryté důvěrné údaje.