15.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 373/17


Жалба, подадена на 24 август 2018 г. — XG/Комисия

(Дело T-504/18)

(2018/C 373/19)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: XG (представители: S. Kaisergruber и A. Burghelle-Vernet, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима и основателна,

и вследствие на това:

да отмени Решение от 3 юли 2018 г., прието при условията на [поверителност(1) от Европейската комисия, с което се оставя в сила отказът за достъп на жалбоподателя до сградите на Комисията,

да възложи съдебните разноски на Комисията.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

1.

Първо основание: липса на компетентност на автора на обжалвания акт.

2.

Второ основание: нарушение на член 3 от Решение (ЕС, Евроатом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 година относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 2015 г., стр. 41) (наричано по-нататък „Решение 2015/443“), както и липса на правно основание на обжалвания акт.

3.

Трето основание: нарушение на основните права на жалбоподателя, по-специално нарушение на член 67 ДФЕС, на член 6 ДЕС, на член 3 от Решение 2015/443, както и на членове 6, 7, 8, 15, 27, 31, 41, 42, 47, 48 и 49 от Хартата на основните права. Това основание се състои от три части:

първа част: нарушение на правата на свобода, личен живот, защита на личните данни и на правото да упражнява свободно професията си,

втора част: нарушение на правата на добра администрация, прозрачност, достъп до документи и на ефективни правни средства за защита, както и нарушение на презумпцията за невиновност и на правото на защита,

трета част: нарушение на принципа на пропорционалност и на член 49 от Хартата на основните права.

4.

Четвърто основание, изтъкнато при условията на евентуалност: нарушение на член 296 ДФЕС, член 41, параграф 2 от Хартата на основните права и на принципите за мотивиране по процесуалните въпроси и мотивиране по същество на едностранните актове. Това основание се състои от две части:

първа част: липса на мотиви по процесуалните въпроси на обжалвания акт,

втора част: липса на мотиви по същество на обжалвания акт.


(1)  Заличени поверителни данни.