15.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 373/15


Överklagande ingett den 22 augusti 2018 – Pharmadom mot EUIPO – IRF (MediWell)

(Mål T-502/18)

(2018/C 373/17)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, Frankrike) (ombud: advokaten M-P. Dauquaire)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: IRF s. r. o. (Bratislava, Slovakien).

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket MediWell – Registreringsansökan nr 15 078 645

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 8 juni 2018 i ärende R 6/2018-5.

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

upphäva invändningsenhetens beslut,

avslå ansökan avseende det sökta varumärket, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.