15.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 373/15


Žaloba podaná 22. augusta 2018 – Pharmadom/EUIPO – IRF (MediWell)

(Vec T-502/18)

(2018/C 373/17)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, Francúzsko) (v zastúpení: M.-P. Dauquaire, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: IRF s.r.o. (Bratislava, Slovensko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom

Dotknutá sporná ochranná známka: prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie MediWell – prihláška č. 15 078 645

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 8. júna 2018 vo veci R 6/2018-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia,

zamietol prihlášku ochrannej známky,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.