8.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/20


Överklagande ingett den 22 augusti 2018 – Currency One mot EUIPO – Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)

(Mål T-501/18)

(2018/C 364/21)

Överklagandet är avfattat på polska

Parter

Klagande: Currency One S.A. (Poznań, Polen) (ombud: advokaten P. Szmidt)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polen)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket CINKCIARZ – EU-varumärke nr 13 678 991

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 18 juni i ärende R 2598/2017-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna i överklagandeförfarandet.

Grund

Åsidosättande av artikel 59.1 a, jämförd med artikel 7.1 b och c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/1001.