8.10.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 364/20


Skarga wniesiona w dniu 22 sierpnia 2018 – Currency One/EUIPO – Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)

(Sprawa T-501/18)

(2018/C 364/21)

Język skargi: polski

Strony

Strona skarżąca: Currency One S.A. (Poznań, Polska) (przedstawiciel: P. Szmidt, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polska)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy CINKCIARZ – unijny znak towarowy nr 13 678 991

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 czerwca 2018 w sprawie R 2598/2017-5

Żądania

Skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania, w tym kosztami na etapie postępowania odwoławczego.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 59 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001.