15.10.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 373/15


Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2018 r. – Puma / EUIPO – Destilerias MG (MG PUMA)

(Sprawa T-500/18)

(2018/C 373/16)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Puma SE (Herzogenaurach, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci P. Trieb i M. Schunke)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Destilerias MG SL (Vilanova i la Geltru, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie unijnego znaku towarowego MG PUMA – zgłoszenie nr 15 108 848

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z 6 czerwca 2018 r. w sprawie R 2019/2017-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania przed izbą odwoławczą.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001.